Přihlášení
Zapomenuté heslo
Registrace

Přidat inzerát (zdarma)
1031 inzerátů 436 inzerentů

Všeobecné podmínky

Toto jsou závazné Všeobecné podmínky používání portálu BabyBurza.cz a pravidla inzerce (dále jen Všeobecné podmínky) , které nabývají účinnosti jejich zveřejněním . Využívání služeb tohoto portálu je podmíněno bezvýhradným souhlasem uživatele s těmito Všeobecnými podmínkami.
 
 • Inzertní portál BabyBurza.cz je určen zejména pro zveřejňování oznámení o zamýšlených záměrech uživatelů formou občanské a firemní inzerce, za předpokladu respektování těchto pravidel.
 • Pokud provozovatel nestanoví jinak, využívání služeb inzertního portálu BabyBurza.cz je bezplatné.
 • Registrace inzerentů je povinná, inzerentům poskytuje možnosti při správě svých inzerátů. Inzerenti jsou povinni uvést platnou emailovou adresu, případně další údaje, které nemají charakter osobních údajů ve smyslu Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. O ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení inzerátu do příslušné kategorie.
 • Provozovatel inzertního portálu BabyBurza.cz si na základě vlastního uvážení vyhrazuje právo odstranění těch inzerátů, které jsou v rozporu se zákonem SR a ČR, dobrými mravy nebo by byly jinak nevhodné pro zveřejnění. Zároveň si vyhrazuje právo omezit nebo zabránit přístup inzerentům, kteří tyto podmínky porušují.
 • Inzeráty mohou být vkládány pouze do relevantních kategorií odpovídajících jejich obsahu. Pokud inzerát splňuje podmínky pro zařazení do více kategorií, je možné jej zařadit pouze do jedné z nich - té, která nejvíce vystihuje jeho podstatu.
 • Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů na různé předměty. Každý inzerát lze uveřejnit jen jednou, duplicitní inzeráty s totožným obsahem budou bez předchozího upozornění odstraněny.
 • Provozovatel může na základě vlastního uvážení omezit počet podávaných inzerátů do jedné kategorie. Není dovoleno vkládat do nadpisu nebo inzerovat služby shodného obsahu, jako je BabyBurza.cz. Inzeráty porušující toto pravidlo budou bez předchozího upozornění odstraněny.
 • Podaný inzerát je přidán na inzertní portál BabyBurza.cz ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). V textech inzerátů může inzerent uvést jakýkoliv způsob kontaktu (včetně www adresy), přičemž povinným údajům je platný e-mail a telefonní číslo .
 • Provozovatel nebo jím pověřená osoba (dále jen Provozovatel) si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazený v příslušné kategorii a podkategorie, také pokud je v rozporu s platnými zákony SR a ČR, dobrými mravy, nebo pokud to Provozovatel uzná za vhodné i bez toho, aby to oznámil inzerentovi.
 • Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál BabyBurza.cz na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 • V případě porušení právních norem, Provozovatel poskytne součinnost a všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.
 • Pokud není stanoveno jinak , provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli .
 • Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost BabyBurza.cz, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál BabyBurza.cz bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portálu BabyBurza.cz i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečeností, činnost uživatelů či z jiných důvodů.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu BabyBurza.cz a inzerátů, které byly přidány uživateli legální, či nelegální cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.
 • Provozovatel může používat obsah inzerátů, jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), Podle svého vlastního uvážení.
 • Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel mu je oprávněn, ve smyslu § 65, Zákona NR SR 610/2003 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, zasílat za účelem přímého marketingu informační, reklamní e-mailové a faksimile zprávy, včetně krátkých zpráv. Uživatel má právo (e-mailem) požádat Provozovatele o zrušení zasílání těchto marketingových, informačních, reklamních e-mailových a faksimilných zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.
 • Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.
 • V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již uhrazené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.
 • Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu BabyBurza.cz.
 
Uživatel vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku - souhlasím se všeobecnými podmínkami inzerce.
Tyto podmínky byly zveřejněny dne 21. ledna 2014.